Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  254/2019

privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual societății TEGA S.A pentru achiziționarea
unei mașini multifuncționale pentru măturat stradalConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50684/31.07.2019 al Biroului Monitorizare Societății Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Analizând adresa societății TEGA S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 35068/28.05.2019;
Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului nr.10251/31.07.2019 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr. 8289/31.07.2019 privind intenția de a institui ajutorul de minimis individual societății TEGA S.A pentru achiziționarea unei mașini multifunționale pentru măturat stradal;
Având la bază Avizul favorabil al Consiliului Concurenței, nr. 10200/02.08.2019 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual societății TEGA SA pentru achiziționarea unei mașini multifuncționale pentru măturat stradal, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 51641/05.08.2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al TEGA SA;
Având în vedere prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/L din 24 decembrie 2013;
Luând în considerare dispozițiile O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), art. 204 și art. 210 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂREȘTE
 


ART. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor de minimis individual societății TEGA SA, pentru achiziționarea unei mașini multifuncționale pentru măturat stradal, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a TEGA SA., Direcţia Economică şi Biroul Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 14 august 2019.

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                       Toth-Birtan Csaba                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină