Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  253/2019

privind aprobarea achitării cotizațiilor aferente anilor 2018, 2019 ale Municipiului Sfântu Gheorghe

la Programul European Energy Award-Comunitate Sustenabilă (ROEEA)Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48977/2019 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere Hotărârea nr. 279/2017 privind aprobarea aderării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul European Energy Award-Comunitate Sustenabilă (RoEEA) și adresa Asociației „România Green Builing Council” din data de 12 iulie 2017 privind stabilirea valorea cotizațiilor pentru accederea în program;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 9 alin. (21) şi alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. e și alin. (8) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă achitarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a cotizațiilor de membru la programul ROEEA, aferente anilor 2018, 2019, în sumă de 6000 lei/an, stabilită de Asociația Romania Green Building Council cu rol de agenție executivă responsabilă cu implementarea proiectului, sume ce vor fi rambursate prin proiectul SEAF, componenta „Abordarea integrată a Premiului European pentru Energie”, în proporţie 50% (dar nu mai mult de 1500 CHF).
ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri articolul 2 din HCL nr. 279/2017 privind aprobarea aderării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul European Energy Award - Comunitate Sustenabilă (ROEEA), se abrogă.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Economică precum și Direcția Tehnică și Biroului Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 14 august 2019.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                Toth-Birtan Csaba                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină