Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  286/2019

privind aprobarea măsurilor necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării

locuinţelor cu chirie, construite din fondul locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea

privată a municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 57.100/2019 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate,protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 30 din H.G. nr. 1275/2000 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se stabilesc măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează comisia de analiză a cererilor numită prin dispoziţie de primar şi Biroul Locativ şi Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la data de 04 septembrie 2019

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                              Vajna László                                                           Pentru SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Morar Edith


Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină