Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  284/2019

privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv

de agrement educațional și sportiv în Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48232/2019 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) lit. g din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 356/2017 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) art. 196 alin. 1 lit. a din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de agrement educațional și sportiv pe o suprafață totală de 143.775 mp pășune din care 49.225 mp pășune înscrisă în CF nr. 37368 Sfântu Gheorghe nr. cad 37368, 74.000 mp pășune înscrisă în CF nr. 31850 Sfântu Gheorghe nr. cad 31850 și 20.550 mp pășune înscrisă în CF nr. 37373 Sfântu Gheorghe nr. cad. 37373, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Programul de dezvoltare locală descris la art. 1 va face parte integrantă din Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL 356/2017.
ART. 3. - Se aprobă inițierea în condițiile legii, a procedurilor legale pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenurile identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 4. - Se aprobă inițierea demersurilor legale pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafețelor aferente construcțiilor care se vor realiza în cadrul programului descris la art. 1.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Urbanism și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 04 septembrie 2019.

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                          Vajna László                                                              Pentru SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Morar Edith


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină