Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR  250/2019

privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventie pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și refuncționalizare parter comercial în biroul cu relații cu publicul str. Daliei nr. 1”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr. 232/2016
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48557/22.07.2019 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 66 și art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 

 


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se aprobă actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 232/2016 privind privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi refuncţionalizare parter comercial în biroul cu relaţii cu publicul str. Daliei nr. 1” din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

  Valoare fără TVA Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 773.810,95 918.804,58
din care C+M 628.623,35 748.061,79

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2019.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
              Tischler Ferenc           
În lipsa acestuia, consilier local: Toth-Birtan Csaba
                                              
Bálint Iosif

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

Anexa la H.C.L. 250/2019
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină