Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR  248/2019

privind aprobarea încheierii contractului de asistenţă juridică între Casa de Cultură ”Kónya Ádám” și Cabinet individual de avocat Ion Iordache pentru reprezentarea intereselor instituției de cultură în cauza aflată pe rolul Tribunalului Covasna,
dosar nr. 1063/119/2019

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 46327/12.07.2019 al viceprimarului Municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva Judit;
Având în vedere cererea Casei de Cultură ”Kónya Ádám” nr. 915/08.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 46119/2019, prin care solicită aprobarea angajării unui avocat;  
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48.003/18.07.2019 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. I alin. (2) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare  şi completare a unor acte normative;   
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă încheierea contractului de asistenţă juridică între Casa de Cultură ”Kónya Ádám” și Cabinet individual de avocat Ion Iordache, pentru reprezentarea intereselor instituției de cultură în dosarul nr. 1063/119/2019, aflat pe rolul Tribunalului Covasna, în conformitate cu proiectul contractului de asistență juridică, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Administrație Locală și Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și Casei de Cultură ”Kónya Ádám”.


Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2019.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
              Tischler Ferenc           
În lipsa acestuia, consilier local: Toth-Birtan Csaba
                                              
Bálint Iosif

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

Anexa la H.C.L. 248/2019
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină