Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR  245/2019

privind modificarea Contractului de concesiune nr. 65657/31.10.2018 încheiat între Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Sepsi – Cardio SRL

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47.556/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 45869/10.07.2019 al societăţii Sepsi – Cardio SRL;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. XII. alin. (1) al Contractului de concesiune nr. 45869/31.10.2019;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c din O.U.G nr. 57/2001 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2001 privind Codul administrativ;

 


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 65657/31.10.2018 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Sepsi – Cardio SRL potrivit proiectului Actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2 -
Cu semnarea actului adițional se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2019.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
              Tischler Ferenc           
În lipsa acestuia, consilier local: Toth-Birtan Csaba
                                              
Bálint Iosif

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

Anexa la H.C.L. 245/2019
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină