Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 176/2007
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil în suprafaţă de 10214 mp, situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Câmpul Frumos, nr. 5

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 1264/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

            Având în vedere Certificatul de urbanism nr.566/2007 emisă de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

          In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă al imobilului, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Câmpul Frumos nr. 5, înscris în C.F. nr.12265 – Sfântu Gheorghe, nr. top 1464/1/1, construcţie cu teren aferent în suprafaţă de 10.214 m2, în vederea exploatării acestuia.

            ART. 2. -  Se aprobă Studiul de oportunitate , anexa nr. 1 (cu anexa nr.1/SO, nr.2/SO şi nr.3/SO); Caietul de sarcini, anexa nr. 2 (cu anexele nr.1/CS, nr.2/CS si nr.3/CS) ;  precum şi Regulamentul  concesionării, anexa nr. 3 (cu anexe nr.1/R, nr.2/R şi nr.3/R) la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.

            ART. 3. -  Preţul Caietului de sarcini se stabileşte la sumă de 500 lei.

            ART. 4. -  Comisia de evaluare a ofertelor se va constitui printro dispoziţie de primar.

ART. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe;  Compartimentul contabilitate;  Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe  din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                              SECRETAR
                                                                        Kulcsár Tünde

Anexa nr 1 la HCLM 176/2007

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină