Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  232/2019

privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Reamenajarea, restaurarea imobilului

educațional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 441/2017


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41864/2019 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru învățământ și cultură și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul specific aferent Axei prioritare 10 –Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 66 și art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii: ”Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe” anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:

  Valoare fără TVA Valoare TVA Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 9.672.941,98 1.823.960,15 11.496.902,13
din care C+M 7.233.569,62 1.374.378,23 8.607.947,85

ART. 2. – Descrierea sumară a obiectivului de investiții „Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe str.Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 83/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare al Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de inestiții: ”Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, se abrogă.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului, d-na Sztakics Éva Judit, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 iunie 2019.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                               Sztakics Éva-Judit                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină