Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  217/2019

privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013,

privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului BIOFARM S.R.L.


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere cererea nr. 505/07.06.2019 al BIOFARM S.R.L., prin care solicită acordarea scutirilor de la plata impozitelor și taxelor locale, astfel cum acestea sunt reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza Raportului de analiză și verificare nr. 15/18.06.2019 al Comisiei de evaluare a cererii de acord de principiu constituită prin Dispoziția primarului nr. 1332/2016 modificată și completată ulterior prin Dispoziția primarului nr. 1333/2017;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul art. 6 alin.(4) lit. h și art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 456 alin. (1) lit. i și art. 464 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă Acordul de principiu în vederea obținerii facilităților reglementate prin art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului BIOFARM S.R.L.
ART. 2. - Se aprobă facilitățile de care va beneficia BIOFARM S.R.L., constând în:
a) scutire de la plata taxei pe terenurile concesionate din infrastructura Parcului industrial – SEPSIIPAR S.R.L., potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
b) scutire de la plata impozitului pe clădirile deținute în proprietate, din infrastructura Parcului industrial – SEPSIIPAR S.R.L., potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. i din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 3. - Ajutorul de minimis sub forma scutirilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b și c din Legea nr. 186/2013, se acordă o singură dată într-un an fiscal.
ART. 4. - Valoarea maximă a ajutorului de minimis aprobat prin art. 2 din prezenta hotărâre, este de 200.000 euro (echivalentul în lei de la data acordării) și se acordă pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit și Direcția Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 iunie 2019.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                Sztakics Éva-Judit                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină