Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  213/2019

privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală

a Asociației “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere cererea nr. 70341/19.11.2018 a d-lui Debreczeni László, prin care și-a înaintat renunțarea la calitatea de reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”;
Având în vedere Curriculum Vitae a d-lui Miklós Zoltán;
Având în vedere H.C.L. nr. 342/2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Miklós Zoltán;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71662/2018 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 9 din Actul constitutiv al Asociației “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, coroborat cu prevederile art. 2038 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă numirea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1, județul Covasna, având C.U.I. 30622528 care vor exercita atribuțiile conferite de statutul asociației pentru adunarea generală a asociaților, după cum urmează:
1. Dl. Csatlós László, consilier local;
2. Dl. Kolcza István, consilier local;
3. Dl. Miklós Zoltán, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Pârâului nr. 26, sector/judeţ Covasna, act de identitate seria KV nr. 433008, eliberat de SCLEP Municipiul Sfântu Gheorghe, CNP 1750816141039.
ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţilor adunării generale a Asociației “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”. Sfântu Gheorghe, precum şi Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 iunie 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                               Sztakics Éva-Judit                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină