Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  212/2019

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe

care aparţin domeniului privat al Municipiului Sfântu Gheorghe şi care au fost prelungite potrivit

Ordonanţei de Urgenţă al Guvernului nr. 43/2014Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 39116/2019 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, prin care s-au preluat din concesiunea S.C. „Gospodărie Comunală” S.A. în gestiunea directă a Municipiului Sfântu Gheorghe organizarea şi defăşurarea activităţii de administrare, închiriere, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea municipiului.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (6) lit. a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect spaţii cu destinaţia de locuinţe, prelungite în baza dispoziţiilor O.U.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe, aflate în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru o perioadă de 1 an.
ART. 2. - În situaţia în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. 1, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezenta hotărâre îşi va înceta aplicabilitatea, cu consecinţa modificării contractelor de închiriere potrivit noilor reglementări.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 13 iunie 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                              Sztakics Éva-Judit                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină