Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  210/2019

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi  al unităţilor subordonate, pe anul 2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29252/2019 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 107 din Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul Prefectului judeţului Covasna nr.136/2019 privind stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Covasna pentru anul 2019;
Luând în considerare Avizul A.N.F.P. nr. 23940/2019 pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna precum şi din cadrul Serviciului comunitar de evidenţă a persoanelor din subordinea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna ;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 6/2019 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2019;
Având în vedere prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit anexelor nr. 1-4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 13 iunie 2019.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                               Sztakics Éva-Judit                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină