Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  197/2019

privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domesticăConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1709/2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2525/2018, privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică și a Ordinului nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;
Având în referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se constituie echipa mobilă pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică din Municipiul Sfântu Gheorghe, în următoarea componență:
- d-na Szép–Márk Linda–Mária, psiholog clinician principal în cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe;
- d-na László Erika, consilier superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe;
- d-na Krecht Izabella, consilier superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe;
- dl. Fekete Lehel, inspector de specialitate în cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe;
- dl. Hadnagy István, director executiv în cadrul Poliției Locale al Municipiului Sfântu Gheorghe;
- dl. Székely Róbert, administrator general în cadrul Azilului de noapte pentru persoane fără adăpost.
ART. 2. – Se desemnează ca coordonator echipă mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din Municipiul Sfântu Gheorghe, d-na Szép–Márk Linda–Mária.
ART. 3. - Deplasarea membrilor echipei mobile pentru intervențiile de urgentă în cazurile de violență domestică se va face cu autoturismul Poliției Locale.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează persoanele desemnate prin art. 1 și Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2019.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                    Székely Kincsö                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină