Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  193/2019

privind aprobarea caietului de obiective pentru managementul Teatrului
“Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe pe perioada 2019 – 2024

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33578/2019 al Biroului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa doamnei Popa Anna-Mária, managerul Teatrului ”Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 32754/20.05.2019;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 706/2019 pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință,  și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederilor art. 43^1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 14 și 15 din Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contracte de management;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organizarea analizării noului proiect de management al managerului Teatrului ”Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, pe perioada 2019-2024.
ART. 2. – Se aprobă Caietul de obiective pe perioada 2019–2024 pentru managementul Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă;
ART. 3. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a analizării proiectului de management pentru încredinţarea managementului Teatrului “Andrei Mureșanu” pe perioada 2019-2024 din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Termenul de depunere a proiectului de management de către d-na Popa Anna-Mária, se stabileşte pentru data de 21 iunie 2019.
ART. 5. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva-Judit, Viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe și Biroului pentru Învățământ și Cultură, din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2019.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                  Székely Kincsö                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină