Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  186/2019

privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între

Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRLConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33876/2019 al Direcției de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul-verbal de negociere nr. 33414/2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, cart. Câmpul Frumos, nr.5, jud. Covasna;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispozițiile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, cart. Câmpul Frumos nr. 5, jud. Covasna, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul Actului adițional nr. 2/2019, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Gospodărire Comunală, Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                  Székely Kincsö                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó

 
Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină