Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  181/2019

privind mandatarea reprezentantului SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea

majorării capitalului social al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRLConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33084/2019 al Biroului Monitorizare Societății Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Analizând adresa SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 79591/28.12.2018;
Având în vedere H.C.L nr. 16/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 192, art. 194 alin. (1) lit. d, art. 195, art. 197 alin. (3), art. 210 și art. 221 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. – Se aprobă majorarea capitalului social al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL cu suma de 930.000 lei, respectiv de la 500.000 lei la 1.430.000 lei, prin aport în numerar și în natură, prin emiterea a 93.000 de părţi sociale noi, cu o valoare de 10 lei/parte socială.
ART. 2. – Se aprobă ca SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe să subscrie un număr de 186 de părți sociale (în valoare de 1.860 lei) din cele 186 de părți sociale care îi revin în mod proporţional.
ART. 3. - Se aprobă participarea societăţii SEPSIIPAR SRL la majorarea capitalului social al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe, prin aport în numerar cu suma de 1.860 lei.
ART. 4. - Se mandatează administratorul SEPSIIPAR, dl Miklós Zoltán, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv să exercite drepturile de vot aferente deţinerilor societății, în conformitate cu prezenta hotărâre.
ART. 5. - Se mandatează dl. DUMITRU ROBERT MARIUS, administratorul SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL să semneze Actul adiţional la Actul Constitutiv şi Actul Constitutiv Actualizat al societății, şi pentru îndeplinirea formalităților legale la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, administratorul SEPSIIPAR SRL, Direcţia Economică şi Biroul Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2019.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                   Székely Kincsö                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină