Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  173/2019

privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Păiş David fn.Consiliul Local al Municipiului Sfâtu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30355/2019 al Arhitectului şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil, Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și punctului 7.3.1 din Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 40582 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad: 40582, în suprafaţă de 1500 mp, pe două loturi, conform documentaţiei cadastrale executată de persoana fizică autorizată Precup Radu, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-lotul nr. 1 cu nr. cad nou 40601, în suprafaţă de 633 mp – teren curţi construcţii;
-lotul nr. 2 cu nr. cad nou 40602, în suprafaţă de 867 mp – categoria de folosință pădure cu destinația zonă verde.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                       Székely Kincsö                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină