Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  170/2019

pentru actualizarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții

“Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs”,

aprobat prin HCL nr. 79/2019, cu modificările și completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29530/2019 al Departamentelor Dezvoltare, Investiţii și Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordonanța de urgență a guvernului nr. OUG 114/2018, articolul 71, privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru domeniul construcțiilor; 
Având în vedere Ghidul specific pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării regionale durabile, Prioritatea de investiţii 4-Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectivul specific 4.4-Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico–economice aferente obiecti -velor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a metodologiei privind elaborarea devizului general și a devizului pe obiect;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă actualizarea devizului general al Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ”Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs” în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna, aprobat prin HCL nr. 79/2019, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având principalii indicatori tehnico-econoimici:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
1 685 487,43 1 303 662,11

ART. 2. – Descrierea sumară a obiectivului de investiții ”Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs” în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, precum şi Biroul Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                   Székely Kincsö                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină