Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  168/2019

pentru modificarea H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor

Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de

învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619/2014 al Ministrului educaţiei naționale pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5577/2011 al ministrului educaţiei naționale pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, Biroul pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorul Colegiului Național ”Székely Mikó”.

Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                       Székely Kincsö                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină