Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  206/2019

privind prelungirea valabilității Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local

de persoane prin curse regulate în Municipiul  Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35584/2019 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă prelungirea valabilității până la data de 02.12.2019 a Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Multi -Trans S.A.
ART. 2. – Se aprobă proiectul actului adițional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea actului adițional se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 iunie 2019.


                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                      Sztakics Éva-Judit                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină