Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  205/2019

privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică

a Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor

de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestoraConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34508/27.05.2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelelor de cominicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice;   
Având în vedere Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul cu art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă “Regulamentul referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, potrivit anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 2. – Se aprobă tarifele pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietate publică a Municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 3. – Se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe, cu semnarea contractelor privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Patrimoniu, Direcţia de Urbansim, Direcţia de Gospodărie Comunală, Direcţia Tehnică şi Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate şi Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 iunie 2019.

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                            Sztakics Éva-Judit                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-IldikóAnexa 1

Anexa la Regulament

Anexa 2 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină