Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  191/2019

privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației

Clubul Sportiv „SEPSI-SIC” Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28.578/2019 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 23612/09.04.2019 a Asociaţiei Clubul Sportiv “SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 1/05.04.2019 a Consiliului director al Asociaţiei Clubul Sportiv “SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată;
În baza prevederilor art. 16 alin. 3 lit. e din Statutul Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Actului constituiv al Asociației Clubul Sportiv „SEPSI-SIC”, conform proiectului Actului adițional nr. 3/2019 la Actul constitutiv al Asociației Clubul Sportiv “SEPSI-SIC” prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociației Clubul Sportiv „SEPSI-SIC”, conform proiectului Actului adițional nr. 3/2019 la Statutul Asociației Clubul Sportiv “SEPSI-SIC”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se împuternicește dl. Ambrus József, membru al Consiliului director al Asociației Clubul Sportiv “SEPSI-SIC” să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și Statutului Asociației Clubului Sportiv “SEPSI SIC”, la Registrul Asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și persoana desemnată prin art. 3 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2019.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                     Székely Kincsö                                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină