Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  164/2019

pentru actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul

de investiţii ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc

structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”,

aprobat prin HCL nr. 293/2017, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25775/2019 al Compartimentului  Dezvoltare-Investiţii în colaborare cu Biroul de Proiecte şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor, precum și a unor măsuri fiscal-bugetare;
Având în vedere Ghidul specific aferent Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru obiectivul de investiții ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc, structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-econoimici:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
2 324 731,77  1 339 347,90

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, precum şi Biroul Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                      Székely Kincsö                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină