Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  162/2019

privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul

de investiții ”Creșterea calitații arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit

Gulliver, str. Dealului nr. 24 din Municipiul Sfantu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 290/2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29917/2019 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 66 și art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Ghidul specific aferent Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clãdiri Publice, în cadrul Programului Operaþional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru obiectivul de investiții ”Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Gulliver, str. Dealului nr. 24 din Municipiul Sfantu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 290/2017, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico – economici: 

  Valoare fără TVA [lei]  Valoare cu TVA [lei]
Total general 1.435.866,56 1.707.267,02
Din care C+M 676.647,59 805.210,63

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                              Székely Kincsö                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină