Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  160/2019

privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru

obiectivul de investiţii „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit Kőrösi Csoma Sándor”,

aprobat prin HCL nr. 257/2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30164/2019 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul specific aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forţei de muncă, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr.257/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit Kőrösi Csoma Sándor”, cu modificările şi completările ulterioare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având principalii indicatori tehnico-economici: 

  Valoare fără TVA   Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 1.737.907,61 2.063.854,38
din care C+M    1.294.761,87 1.540.766,63

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                    Székely Kincsö                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină