Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  159/2019

privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de

investiţii „Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 4/2015


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30132/2019 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 66 și art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii “Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) aprobat prin OUG nr.28/2013, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei, calculată potrivit curs BNR euro/leu, valabil la data de 07.05.2019, 1 Euro = 4,7586 lei

                                      Valoare totală cu TVA     din care C+M cu TVA

Finanţare: LEI EURO LEI EURO
De la bugetul de stat 935.380 196.566 876.638 184.222
De la bugetul local 206.783 43.454 90.866 19.095
Total   1.142.163 240.020 967.504 203.317

ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri HCL nr. 423/2017 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr.4/2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții ”Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, se abrogă.

ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                         Székely Kincsö                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină