Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  154/2019

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli  la nivelul Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29.716/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 1 alin. (4) și art. 5 alin. (31) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se stabilesc normativele de cheltuieli pentru acțiuni de protocol desfășurate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. - Se aprobă normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. - Municipiul Sfântu Gheorghe aplică normativele de cheltuieli cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 
Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                   Székely Kincsö                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexele 1-2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină