Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 166/2007
privind ajustarea tarifelor pentru transportul urban de călători în municipiul
Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. EC 994/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe nr. IN 4900/2007;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 43 lit. b din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

            În baza prevederilor art. 13 pct. 13.2 lit. c din Contractul de concesiune nr. 845/410/2007;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART. 1. – Se aprobă, începând cu data de 01 octombrie 2007, ajustarea tarifelor de transport urban de călători în municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. Multi – Trans S.R.L. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                        SECRETAR                                                 
                                                                    Kulcsár Tünde 

Anexa nr 1 la HCLM 166/2007
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină