Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  156/2019

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din
Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de serviciiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16394/12.03.2019 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a poz. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă încheierea Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public între Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania SUD S.A. SDEE Covasna și Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii.
ART. 3. - Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul  Sfântu Gheorghe, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.   
ART. 5. - Se aprobă proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă Strategia de contractare, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 7. - Se aprobă Formularele procedurii de achiziție publică a delegării serviciului de iluminat public, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 8. - Se aprobă Fişa de date a procedurii de achiziție publică a delegării serviciului de iluminat public, anexa nr. 7 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.   
ART. 9. - Se aprobă Formularul standard pentru documentul unic de achiziţii europene (DUAE), anexa nr. 8 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 10. – Cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 373/2018 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii, Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 11. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 mai 2019.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                      Székely Kincsö                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexe
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină