Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  146/2019

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe,

încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11158/2019 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresele nr. 518/03.12.2018 și nr. 43/01.02.2019 a Multi-Trans S.A. înregistrate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 73816/03.12.2018, respectiv nr. 7473/01.02.2019;
Având în vedere Procesele verbale de recepție nr. 72845A/2018 și 72845B/2018 încheiate între Municipiul Sfântu Gheorghe și furnizorul BEST OMNIBUS S.R.L cu sediul în Sibiu, str. Gen. Traian Mosoiu nr. 1, județul Sibiu;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. V din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 pct. 1.3 lit. a din Contractul de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor mobile identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, concesionate în favoarea MULTI-TRANS S.A. prin Contractul de delegare nr. 29347/2013, în vederea valorificării acestora prin casare.
(2) Valorificarea şi/sau casarea bunurilor va fi derulată de către societatea MULTI-TRANS S.A. care va asigura virarea sumelor rezultate din valorificare, în condițiile legii.
ART. 2. – Se aprobă transmiterea dreptului asupra bunurilor proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe identificate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, către MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se aprobă introducerea liniei nr. 5 în circuitul de transport public local, al cărui traseu va fi: str. Berzei – Casa cu Arcade – Gara CFR – str Lunca Oltului – Arena Sepsi, cu programul stabilit în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și MUNTI-TRANS S.A., potrivit prevederilor proiectului Actului adițional nr. 1/2019, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Cu semnarea actului adițional se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 aprilie 2019.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                      Pârvan Rodica                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină