Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  135/2019

privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19293/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019 în sumă totală de 131.491.470 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 97.623.630 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 33.867.840 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Programul obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă utilizarea în anul 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2018 în sumă de 718.471,25 lei.
ART. 4. - Se aprobă bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă bugetele instituţiilor de învăţământ finanţate din bugetul local, împreună cu Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexelor nr. 4-20 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă bugetul Centrului Județean de Excelență Covasna, finanțat din bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe, împreună cu Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 7. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă totală de 21.966.860 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 21.425.860 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 541.000 lei, pe anul 2019, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. - Se aprobă bugetele instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii pe anul 2019, împreună cu Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexelor nr. 23-38 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 9. - Se aprobă folosirea în anul 2019 a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2018, în sumă de 760.425,48 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, conform anexei nr. 39 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. - Se aprobă bugetul Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 40 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 11. - Se aprobă folosirea în anul 2019 a excedentului rezultat din execuţia Poliției Locale, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2018, în sumă de 287,94 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare.
ART. 12. - Se aprobă bugetul Teatrului ”Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr.41, la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 13. - Se aprobă folosirea în anul 2019 a excedentului rezultat din execuţia Teatrului ”Tamási Áron”, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2018, în sumă de 550 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare.
ART. 14. - Se aprobă bugetul Teatrului ”Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 42 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 15. - Se aprobă folosirea în anul 2019 a excedentului rezultat din execuţia Teatrului ”Andrei Mureşanu”, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2018, în sumă de 31.523,27 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare.
ART. 16. - Se aprobă bugetul Casei de cultură ”Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2019, conform anexei nr. 43 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 17. - Se aprobă folosirea în anul 2019 a excedentului rezultat din execuția Casei de cultură ”Kónya Ádám” la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2018, în sumă de 41.109,71 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
ART. 18. - Se aprobă bugetele fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019, împreună cu Programul de investiții, conform anexelor nr. 44-50 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 19. - Se aprobă folosirea în anul 2019 a excedentului rezultat din execuţia fondurilor externe nerambursabile, aflat la dispoziția Municipiului Sfântu Gheorghe, în sumă de 179.790,43 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Art. 20. - Se aprobă folosirea în anul 2019 a excedentului rezultat din execuţia fondurilor externe nerambursabile, aflat la dispoziția instituțiilor subordonate în sumă de 68.577,36 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, conform anexei nr. 51 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 21. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, la 11 aprilie 2019.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                         Pârvan Rodica                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexele 4-20

Anexele 21-39

Anexele 40-51
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină