Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  134/2019

privind acceptarea ofertei de donație a Asociației ”Club Sportiv SEPSI O.S.K.” constând în

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Instalație degivrare suprafață teren joc

Stadion Municipal Sfântu Gheorghe, județul Covasna”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Oferta de donaţie a Asociației ”Club Sportiv SEPSI O.S.K.”, autentificată de Biroul notarului public Savu-Alin Gabriel cu nr. 893/11.04.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24364/2019 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului- cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;
În baza prevederilor art. 1013 și art. 1014 alin. (1) din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit b) și alin (4) lit. d), respectiv art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă acceptarea donaţiei oferite de Asociația ”Club Sportiv SEPSI O.S.K.”, constând în dreptul de proprietate asupra Studiului de fezabilitate al lucrării „Instalație degivrare suprafață teren joc Stadion Municipal Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, potrivit celor cuprinse în Oferta de donație autentificată cu nr. 893/11 aprilie 2019 de către Biroul Individual Notarial Savu Alin-Gabriel, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Instalație degivrare suprafață teren joc Stadion Municipal Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, are principalii indicatori tehnico-economici:

  Valoare fără TVA [Lei] Valoare cu TVA [Lei]
Total general 445,350.385 529,483.310
Din care C+M 424,253.275 504,861.397

ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, precum și Compartimentul de Dezvoltare, Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 11 aprilie 2019.

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                         Pârvan Rodica                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină