Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  132/2019

 privind aprobarea sprijinirii bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe



Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa extraordinară;
Având în vedere cererile nr. 72/2019 a Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe III înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 16838/2019, nr. 33/2019 a Parohiei Romano-Catolică „Sf. Benedict”, nr. 14/2019 a Parohiei Reformate Chilieni înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 8026/2019, a Parohiei Reformate Coșeni înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 23565/2019 și nr. 9/2019 a Parohiei Ortodoxe Română Chilieni înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 23632/2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23550/2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă sprijinirea bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 11 aprilie 2019.

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                         Pârvan Rodica                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa




<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină