Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  130/2019

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a managementului
Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe


   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23907/2019 al Biroului pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contracte de management;      
Având în vedere Contractul de management nr. 38424/07.07.2015, încheiat cu d-na Popa Anna Mária, managerul Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organizarea evaluării finale a managementului Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare al evaluării finale a managementului Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, cu numirea Comisiei de evaluare finală și a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor evaluării finale a managementului Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-na Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Biroul pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 11 aprilie 2019.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                        Pârvan Rodica                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină