Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  127/2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire două sensuri giratorii

conform PUZ-uri aprobate, Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22152/03.04.2019 al Direcției Tehnice și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investițiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenție;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire două sensuri giratorii conform PUZ-uri aprobate, Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:
1. Construire sens giratoriu conform PUZ aprobat prin HCL 295/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi servicii Nord” din Sfântu Gheorghe:

  Valoare [lei] fără TVA Valoare [lei] inclusiv TVA
Valoarea totală a lucrărilor 2.615.849,83 3.107.900,35
din care C+M 2.191.839,72 2.608.289,27

2. Construire sens giratoriu conform PUZ aprobat prin HCL 428/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş:

  Valoare [lei] fără TVA Valoare [lei] inclusiv TVA
Valoarea totală a lucrărilor 1.753.967,48 2.084.215,51
din care C+M  1.438.177,05 1.711.430,68

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 4 aprilie 2019.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                Pârvan Rodica                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină