Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 162/2007
privind vânzarea directă a unui  teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Dónáth nr. 18

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 1234/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplinăa Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cererea nr. EC. 804/2007 a d-lui Szigethi Endre;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1381/2007, elaborat de evaluatorii Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;

În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă vânzarea directă a suprafeţei de 23,87 m2, în cota de 1/16 parte din terenul cu suprafaţa totală de 382 m2, indentificat în C.F. nr. 50 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 94/2, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 2. – (1) Preţul de vânzare al terenului este de 2.750 lei, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 1381/2007.

            (2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

            ART. 3. - Se mandatează primarul municipiului cu reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în faţa notarului public cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

            ART. 4. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri numitul Szigethi Endre, va fi notificat aupra intenţiei de vânzare a terenului descris la art. 1.

            ART. 5. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul  Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

           

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                 PENTRU SECRETAR
                                                                  Hengán Hajnal
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină