Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  126/2019

privind acceptarea ofertei de donaţiei formulată de Subansamble Auto SAConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21322/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere Oferta de donaţie autentificată cu nr. 746/29.03.2019 de Notar Public Alin – Gabriel Savu formulată de Subansamble Auto SA;
Având în vedere HCL 95/2019 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de investiţii “Elaborare DALI pentru investiţia Pod pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste biciclişti la strada Lct. Păiş David şi Nicolae Iorga”;
Având în vedere expertiza tehnică „Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Locotenent Păiuş David şi Nicolae Iorga”, elaborat de Royal CDV G2 SRL;
În conformitate cu prevederile art. 985 şi art. 1011 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă acceptarea Ofertei de donație fără sarcini, autentificată cu nr. 746/29.03.2019 de către Notar Public Alin – Gabriel Savu, formulată de Subansamble Auto SA, constând în bunul mobil “Conductă de termoficare C.T.Z – Cartierul Sud- Est” – amplasat peste râul Olt între str. Mică şi prelungirea str. Nicolae Iorga din Municipiul Sfântu Gheroghe.
(2) Bunul mobil ce face obiectul Ofertei de donaţie va trece în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea asigurării participării Municipiului Sfântu Gheorghe la proiectul de finanţare „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de mobilitate urbană durabilă.”
ART. 2. - Se aprobă casarea prin demolare, în condiţiile legii, a bunului mobil ce face obiecul Ofertei de donaţie.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică și Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe la 04 aprilie 2019.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                Pârvan Rodica                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină