Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  121/2019

privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Federația Română

de Orientare în vederea organizării și derulării Campionatului Național de Orientare în Alergare - Sprint Urban,

Etapa I și Cupa Sepsi la Orientare și alergare, Ediția IConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere adresa nr. 17207/14.03.2019 a Federației Române de Orientare;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20499/27.03.2019 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Federația Română de Orientare în vederea organizării și derulării Campionatului Național de Orientare în Alergare - Sprint Urban, Etapa I și Cupa Sepsi la Orientare și Alergare, Ediția I.
ART. 2. - Se aprobă proiectul acordului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea acordului de parteneriat se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 04 aprilie 2019.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                Pârvan Rodica                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-IldikóAnexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină