Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  119/2019

privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar

de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor

sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu GheorgheConsliliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18611/2019 al Direcţiei Tehnice şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere adresa directorului general SEPSI REKREATÍV S.A., dl. Bodor Lóránd, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 18609/20.03.2019;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere predeverile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii a Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a, c și d, alin. (3) lit. c, alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, conform proiectului actului adiţional nr. 3/2019, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se împuternicește Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, să semneze Actul adiţional nr. 3/2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorul general al SEPSI REKREATÍV S.A., Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 04 aprilie 2019.

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                          Pârvan Rodica                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină