Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

                     HOTĂRÂREA NR. 161/2007
privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN  JUDEŢUL COVASNA”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate NR. IN 5485/2007 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Având în vedere prevederile  art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare dovada disponibilităţii denumirii nr. 53777 din 26.06.2007 emisă de Ministerul Justiţiei, Direcţia pentru Relaţii cu Publicul şi Evidenţa ONG;

Având în vedere rezultatul votului secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de Administraţie al „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN  JUDEŢUL COVASNA”

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (f) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi ale primarului municipiului Sfântu Gheorghe, asocierea municipiului Sfântu Gheorghe, ca membru fondator, cu judeţul Covasna în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN  JUDEŢUL COVASNA”.

ART. 2. – (1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

(2) Scopul Asociaţiei îl constituie implementarea politicii de turism al Judeţului Covasna şi al celorlalţi asociaţi din judeţul Covasna.

ART. 3. – (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţi administrativ-teritoriale, arătate la art. 1.

(2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

ART. 4. – (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al Statutului asociaţiei, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) de mai sus se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate.

(3) Statutul asociaţiei va fi amendat, în funcţie de modificările legislative intervenite în domeniul asocierii unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei.

ART. 5. – Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

ART. 6. – (1) Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial al asociaţiei, cu suma de 400 lei, care se suportă din bugetul local.

(2) Se aprobă cotizaţia anuală, reprezentând 1 leu/locuitor al municipiului.

ART. 7. – Se desemnează dl. consilier local, Kalamár György Tibor, în Consiliul de Administraţie al „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN  JUDEŢUL COVASNA”.

ART. 8. – Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să participe şi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a asociaţiei, precum şi să semneze actele necesare constituirii asociaţiei având scopul prevăzut la art. 2.

ART. 9. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  persoana desemnată în art. 7 din prezenta hotărâre.

 

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                            PENTRU SECRETAR
                                                                           Hengán Hajnal




<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină