Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  116/2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Parc –

Cartierul Ciucului” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19783/2019 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul specific pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării regionale durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a metodologiei privind elaborarea devizului general și a devizului pe obiect.
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Parc – Cartierul Ciucului” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:

  Valoare fără TVA [lei] Valoare cu TVA [lei]
Total general 1.686.573,66 2.003.920,71
Din care C+M 960.349,33 1.142.815,70

ART. 2. – Descrierea sumară a obiectivului de investiții ”Amenajare parc – Cartierul Ciucului”, constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 85/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: “Amenajare Parc – Cartierul Ciucului” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, se abrogă.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 martie 2019.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                 Magyarosi Imola-Piroska                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexe
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină