Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  107/2019

privind aprobarea actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor A.N.L.

din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.04.2019Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16701/13.03.2019 al Biroului Locativ şi Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;  
Având în vedere prevederile H.G. nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
Având în vedere Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 5396/2018;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (2) lit. b, alin. (3) și alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu grad de handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Începând din data de 01.04.2019, se aprobă nivelul chiriilor actualizate anual pentru titularii contractelor de închiriere ale apartamentelor din blocurile de locuinţe situate pe străzile: B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 73, sc. A, B, C, B-dul Gen.Grigore Bălan nr. 75, sc. A, B, C, str. Fabricii nr. 63, sc. A, B, C, str. Stadionului nr. 16, 18, 20, str. Nuferilor nr. 14, 16, str. Lalelei nr. 1, str. Lalelei nr. 3, sc. A, B, C, construite din fondurile A.N.L., potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - (1) Se recalculează cuantumul chiriilor în raport cu veniturile nete pe membru de familie, pentru titularii contractelor de închiriere ale apartamentelor din blocurile de locuinţe situate pe străzile: B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 73, sc. A, B, C, B-dul Gen.Grigore Bălan nr. 75, sc. A, B, C, str. Fabricii nr. 63, sc. A, B, C, str. Stadionului nr. 16, 18, 20, str. Nuferilor nr. 14, 16, str. Lalelei nr. 1, str. Lalelei nr. 3, sc. A, B, C construite din fondurile A.N.L., realizate în ultimele 12 luni, dovedite prin documentele depuse în acest sens.
(2) Se stabileşte cota de 0,8% aplicată la valoarea de înlocuire a locuințelor, pentru cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente, reparaţii capitale şi administrare, destinate administratorului Municipiului Sfântu Gheorghe.
(3) Se stabileşte cota autorităţii publice de 0,5% aplicată la valoarea de înlocuire a locuinţelor, care se constituie venit al administratorului locuinţelor, Municipiul Sfântu Gheorghe, și se aplică titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani.   
(4) Se recalculează cuantumul chiriilor pentru locuinţele A.N.L. în raport de: aria construită desfăşurată a locuinţelor, valoarea de înlocuire pe metru pătrat în vigoare la data stabilirii chiriei, de recuperarea investiţiei (amortizare pe 40 ani), coeficientul de ponderare de 0,8 în funcţie de rangul localităţii, coeficientul de corecţie de 0,9 în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor, rata inflaţiei de 4,63% aplicată la chiria calculată pentru anul anterior precum şi în funcţie de veniturile nete pe membru de familie raportat la salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin H.G. nr. 937/2018 aplicând coeficienţi de ponderare de 0,8, 0,9 sau 1,0.
(5) În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la Articolul 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege, respectiv maxim 10%, 20% sau 30% din venitul net lunar pe membru de familie rezultat din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin Hotarâre de Guvern, specificat în fişa de calcul. 
ART. 3. – Cu ocazia repartizării de locuinţe chiriaşilor noi, chiria stabilită se va calcula conform art. 2 din prezenta hotărâre, cu excepţia aplicării indicelui de inflaţie de la alin. (4). Acest cuantum al chiriei se va menţine până la următoarea actualizare anuală a chiriilor.
ART. 4. – (1) Persoanele cu handicap grav, titulari de contracte de închiriere, sunt scutite de la plata chiriei pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe situate în imobilele A.N.L. şi care sunt în folosinţa acestor persoane, în baza cererii depuse de solicitanți şi a certificatelor de încadrare în grad de handicap.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) al art. 4 şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav, precum şi adultul, cu handicap accentuat.
(3) Scutirea de la plata chiriei se aplică pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap a persoanelor de la alin. (1) sau alin. (2).
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu – Biroul Locativ şi Ocuparea domeniului public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 martie 2019.    

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                               Magyarosi Imola-Piroska                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-IldikóAnexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină