Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  105/2019

privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar

de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor

sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu GheorgheConsliliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.15376/06.03.2019 al Direcţiei Tehnice şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere Contractul de asociere nr.14307/01.03.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Protocolul de predare-primire nr. 3816/18.01.2019 încheiat între Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe și Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii, modificat și completat prin HCL nr. 44/2019;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe,
Având în vedere predeverile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările si completările ulterioare, şi ale Hotărârii a Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a, c și d, alin. (3) lit. c și alin. (6) lit. a pct.6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime pentru gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat  - activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive – “Baza Sportivă de pe str. Stadionului nr. 8-10, Municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Sfântu Gheorghe pentru activităţile de administrare şi exploatare a obiectivului „Baza Sportivă de pe str. Stadionului nr. 8-10, Municipiul. Sfântu Gheorghe”.
ART. 3. – (1) Se aprobă cesionarea Contractului de asociere nr. 14307/01.03.2019 încheiat de Municipiul Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, către Sepsi Rekreativ SA.
(2) Se aprobă cesionarea contractelor având ca obiect folosința bazei sportive încheiate de Municipiul Sfântu Gheorghe, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, către Sepsi Rekreativ SA.
(3) Se aprobă proiectul contractului de cesiune, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe conform proiectului Actului adiţional nr. 2/2019, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se împuterniceste primarul municipiului Sfântu Gheorghe să semneze Actul adiţional nr. 2/2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe și contractele de cesiune prevăzute la art.3. alin.(2).
ART. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcţia Tehnică şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Consiliul de Administrație al Sepsi Rekreatív S.A.

Sfântu Gheorghe, la 28 martie 2019.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                             Magyarosi Imola-Piroska                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexe act aditional
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină