Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

            HOTĂRÂREA NR. 158/2007
privind dezmembrarea unui teren situat pe str. Iosif Popovici f.n. pentru construirea  unui campus şcolar

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR. 1751/2007 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare – republicată;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă schimbarea destinaţiei terenului, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în CF nr. 21.243 Sfântu Gheorghe nr. cad. 9.231 în suprafaţă de 24.810 mp.  din   făneaţă în teren de construcţii conform P.U.G. Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 93/1999.

            ART. 2. -  Se aprobă  dezmembrarea terenului  proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe înscris în CF 21.243 Sfântu Gheorghe (nr. cadastral 9.231), în suprafaţă totală de 24.810 mp. pe două parcele după cum urmează:

- parcela nr. 1 cu nr. cadastral nou 9.279, având suprafaţă totală de 10.000 mp, cu destinaţia de teren de construcţii pentru construirea unui campus şcolar;

 - parcela nr. 2 cu nr. cadastral 9.280, în suprafaţă totală de 14.810 mp, cu destinaţia teren de construcţii.

ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                       PENTRU SECRETAR
                                                                       Hengán Hajnal
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină