Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  87/2019

 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Amenajarea unor terenuri de

sport din zona Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 17903/2019 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii și al Biroului de Proiecte și Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul specific aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii reședință de județ, 4.3. – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Amenajarea unor terenuri de sport din zona Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:

  Valoare fără TVA Valoare TVA Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 1.095.620,98 202.863,11 1.298.484,09
din care C+M 818.211,36 155.460,16 973.671,52

 ART. 2. – Descrierea sumară a obiectivului de investiții „Amenajarea unor terenuri de sport din zona  Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna, constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 martie 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                           Magyarosi Imola-Piroska                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină