Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  84/2019

privind aprobarea dezlipirii unor imobile situate în Parcul Industrial ”Sepsiipar”,
Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul FrumosConsiliul Local al Municipiului Sfâtu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.830/2019 al Arhitectului şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, înscris în C.F. nr. 39931 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 39931, în suprafaţă de 8870 mp, pe două loturi, conform Documentaţiei cadastrale executate de EURO-TOPO S.R.L., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-lotul nr. 1 cu nr. cad nou 40461, în suprafaţă de 4229 mp – teren curţi construcţii;
-lotul nr. 2 cu nr. cad nou 40462, în suprafaţă de 4641 mp – teren curţi construcţii.
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea imobilului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, înscris în C.F. nr. 39924 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 39924, în suprafaţă de 2252 mp, pe două loturi, conform Documentaţiei cadastrale executate de EURO-TOPO S.R.L., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-lotul nr. 1 cu nr. cad nou 40452, în suprafaţă de 78 mp – teren curţi construcţii;
-lotul nr. 2 cu nr. cad nou 40453, în suprafaţă de 2174 mp – teren curţi construcţii.
ART. 3. - Se aprobă dezlipirea imobilului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, înscris în C.F. nr. 39933 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 39933, în suprafaţă de 89455 mp, pe două loturi, conform Documentaţiei cadastrale executate de Luffy Vilmos, persoană fizică autorizată de ANCPI Covasna, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-lotul nr. 1 cu nr. cad nou 40480, în suprafaţă de 71182 mp – teren curţi construcţii;
-lotul nr. 2 cu nr. cad nou 40481, în suprafaţă de 18273 mp – teren curţi construcţii.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 martie 2019.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                           Magyarosi Imola-Piroska                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină