Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 157/2007
privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate  de A.G.A. în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 1283/2007 al Serviciului Economic, Studii şi  Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 5 din Contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipilului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu art. 36  alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

              În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul privat extratabular în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului situat în Sfântu Gheorghe str. Bánki Dónáth nr. 29 cu teren aferent în suprafaţă totală de 278 m2, cu valoare de inventar de 469.543 lei.

ART. 2. – Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe de o parte, şi S.C. TEGA S.A., pe de altă parte, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. – Predarea către S.C. TEGA. S.A. Sfântu Gheorghe a imobilului, obiect al Actului adiţional, se face ptin proces verbal de predare-primire, pe bază de inventariere.

ART. 4. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe: Compartimentul Contabilitate, Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe precum şi Consiliul de Administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                 PENTRU SECRETAR
                                                                Hengán Hajnal                  
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină