Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  82/2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică a

Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

a imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15525/2019 al Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere pozițiile nr. 515-518 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederileile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. -Se aprobă modificarea și completarea articolului 2 din HCL nr. 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4, după cum urmează:
I. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
“ART. 2. – Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, prin abrogarea pozițiilor nr. 515, 516, 517 și 518”.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 martie 2019.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                         Magyarosi Imola-Piroska                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină