Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  75/2019

 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la finanțarea costului anual pentru

copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități,

persoane vârstnice instituționalizate, pe anul 2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13632/27.02.2019 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 23/2019 a Consiliului Județean Covasna privind stabilirea nivelului contribuției consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a persoanelor vârstnice la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2019;
Având în vedere Hotărârea nr. 24/2019 a Consiliului Județean Covasna privind aprobarea Contractului-model care va fi încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și unitățile administrativ – teritoriale din județul Covasna prin consiliile locale care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la finanțarea costului anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate cu domiciliul în Municipiul Sfântu Gheorghe, care se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, în luna precedentă plății.
ART. 2. – Cuantumul, modul de finanțare respectiv obligațiile părților sunt prevăzute în proiectul contractului de finanțare care se va încheia între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
ART. 3. – Cu semnarea contractului se mandatează dl. Primar Antal Árpád- András.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică, și Compartimentul de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2019.

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                             Kolcza István                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină